akhmeteli
8
× 8
7
× 7
7
× 2
6
× 5
8
× 6
7
× 6
7
6
× 4
8
× 6
7
× 6
7
6
× 4
8
× 6
7
× 6
7
6
× 4
8
× 5
7
× 5
6
× 9
6
× 3
8
× 5
7
× 5
6
× 8
6
× 3
8
× 4
7
× 5
6
× 7
6
× 3
8
× 3
7
× 5
6
× 6
6
× 3
8
× 3
7
× 5
6
× 6
6
× 2
8
× 3
7
× 4
6
× 5
6
× 2
8
× 2
7
× 4
6
× 5
6
8
7
× 3
6
× 5
5
× 13
8
7
× 3
6
× 5
5
× 10